Działania dla szkół

Wiedza i dobre praktyki z biznesu w Waszej szkole Jak budować długotrwałe relacje między edukacją a biznesem? Jak pozyskać dla szkół „know-how” z rynku pracy? Jak najlepiej wykorzystać potencjał grona pedagogicznego? Jak wspierać uczniów w rozpoznaniu ich zainteresowań i zasobów aby umieli świadomie dokonywać wyborów zawodowych w oparciu o możliwości jakie daje im świat?.

Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie działań skierowanych do kadry gdańskich szkół, w których pracują osoby uczestniczące w procesie mentoringu odwróconego – Mentee.

Działania realizowane będą bezpłatnie od marca do maja 2022 r. Terminy warsztatów i konsultacji będą ustalane indywidulanie z każdą szkołą.

Działania dla szkół obejmują:

 • 2 dwugodzinne warsztaty dla rady pedagogicznej
 • 4 godziny indywidualnych lub grupowych konsultacji dla dyrektora

Korzyści dla szkół:

 • rozwój kompetencji kadry w obszarze mentoringu
 • pozyskanie kontaktów i wiedzy od przedstawicieli biznesu
 • usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a biznesem
 • poszerzenie potencjału doradztwa zawodowego w szkole
 • nowe pomysły na rozwijanie kompetencji uczniów inspirowane rozwiązaniami wykorzystywanymi w biznesie
 • aktualizacja wiedzy o trendach i potrzebach rynku pracy

Zakres warsztatów dla grona pedagogicznego:

 • zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania doradztwa zawodowego w edukacji ukierunkowanej na przygotowania młodzieży do planowania rozwoju zawodowego i poruszania się na rynku pracy oraz budowania relacji na linii szkoła-biznes
 • wzmocnienie roli nauczyciela/ki jako eksperta edukacyjnego w partnerstwie z biznesem
 • rozwój zasobów wspierających wewnętrzną współpracę w zespole kadry szkolnej na rzecz realizacji celów określonych w rozporządzeniu o doradztwie zawodowym (wzmocnienie świadomości działań i konieczności zaangażowania w proces)

 ZAGADNIENIA WARSZTATÓW

 • przedstawienie celów i założeń projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”
 • wyzwania rynku pracy z perspektywy wyzwań obserwowanych w biznesie
 • trendy w świecie pracy – jak to widzą młodzi ludzie i do czego ich przygotowujemy?
 • jak stworzyć ciekawą lekcję z doradztwa zawodowego i dlaczego z biznesem?
 • skoro wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie to do jakiego rynku przygotowujemy młodych ludzi?
 • rola doradztwa zawodowego i mentoringu w edukacji i biznesie

Warsztaty poprowadzą:

ANNA DUKOWSKA – doradczyni zawodowa, konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.

AGNIESZKA MARUSIAK – doradczyni zawodowa, pedagog-andragog, edukator. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego.

 

Zakres konsultacji dla dyrektorów:

Spotkania o charakterze sesji konsultingowych w łącznym wymiarze 4 godzin (podzielone na 3 części) realizowane będą od marca do końca maja 2022 w terminach dostosowanych do indywidualnych możliwości czasowych Dyrektora/Dyrektorki szkoły uczestniczącej w projekcie.

SPOTKANIE 1: DIAGNOZA SYTUACJI I KONTRAKT(1,5 godziny)

Celem tej sesji będzie określenie za pomocą skalowania tego:
– gdzie jest dyrektor/szkoła/doradca w praktykach WSDZ?
– co działa/co nie działa?
– po czym można poznać, że to działa lub nie działa – diagnoza stanu w konkretnych wskaźnikach

Wspólne przyjrzenie się temu, co stanowi największe wyzwanie i jak sam dyrektor/-ka ocenia stan rzeczy.

SPOTKANIE 2: ROZWINIĘCIE POMYSŁÓW NA DZIAŁANIA, BUDOWANIE STRATEGII (1,5 godziny)

Celem tej sesji jest znalezienie odpowiedzi na pytania:
– co można zrobić żeby to, co dzieje się w szkole w ramach WSDZ działało jeszcze lepiej?
– co jest do zmiany?
– co wymaga pracy?
– stworzenie planu na rozwinięcie działań

Sesja ta będzie wykorzystywać elementy Action Learningu i pytań wokół zagadnień dotyczących strategii działania.

 

SPOTKANIE 3: WSPIERANIE POMYSŁÓW WYPRACOWANYCH W PARZE MENTORINGOWEJ PRZEZ SZKOLNEGO DORADCĘ ZAWODOWEGO ORAZ MENTORA Z BIZNESU (1 godzina)

Konsultacje poprowadzą:

KATARZYNA BRACHOWSKA-PRZENIOSŁO – psycholog, konsultant i trener Navigo Grupa. Absolwentka  psychologii Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Certyfikowany doradca zawodowy. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie we wspieraniu procesów zarządzania ludźmi w organizacjach, szczególnie w zakresie oceny i doskonaleniu kompetencji społecznych i menadżerskich oraz planowaniu ścieżek rozwoju pracowników. Współtworzyła Sopocki Model Doradztwa Zawodowego, oparty i promujący interdyscyplinarną współpracę m.in. zacieśnienie relacji edukacja-biznes.

AGNIESZKA MARUSIAK – doradczyni zawodowa, pedagog-andragog, edukator. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego.